PRUNETI don Elio

don
Elio
PRUNETI
Presbitero diocesano
Micciano
05-07-1937
13-08-1961
0586 681552
eliopru@tin.it